Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Châu âu - CEFR

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN LUYỆN, KHẢO THÍ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 6 BẬC KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU (CEFR)

Căn cứ thư chấp thuận của Học viện Bright online LLC (Hoa Kỳ) ngày 10 tháng 06 năm 2020 ủy thác Viện Khoa học Quản lý Giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam (IEMS) là đơn vị đại diện độc quyền ôn luyện khảo thí trực tuyến tại Việt Nam.

Xem tiếp »

TUYỂN SINH LỚP ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHO NGƯỜI DỰ TUYỂN VÀO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Người dự tuyển vào công chức,viên chức phải có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 2 hoặc 3 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm