Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Các chứng chỉ chuẩn CDNN viên chức ngành Thông tin truyền thông

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật dựng phim

Trường Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật dựng phim, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quay phim

Trường Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quay phim, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phát thanh viên

Trường Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phát thanh viên, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Âm thanh viên

Trường Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Âm thanh viên, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin

Trường Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp An toàn thông tin

Trường Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền Thông dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp An toàn thông tin;, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đạo diễn truyền hình

Trường Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đạo diễn truyền hình, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên

Trường Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền Thông dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên dịch viên, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phóng viên

Trường dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phóng viên, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên tập viên

Trường Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông dự kiến tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên tập viên, cụ thể như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin và An toàn thông tin

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông liên tục tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm