Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Kế toán trưởng

Thông báo tuyển sinh, mở lớp kế toán trưởng doanh nghiệp

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính tuyển sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp. Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh, mở lớp kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính tuyển sinh lớp kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp. Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp

Chúng tôi phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính tuyển sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp. Thông tin chi tiết như sau:

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm