Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chuẩn CDNN viên chức thiết bị, thí nghiệm

Mở lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN viên chức thiết bị, thí nghiệm

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, tuyển sinh lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biết công lập.

Xem tiếp »

Hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học

TT 21/2022/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập. Cùng TRANGANH.EDU tìm hiểu Hướng dẫn xếp lương nhé.

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các trường Trung học và trường Chuyên biệt công lập

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, tuyển sinh lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biết công lập.

Xem tiếp »

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và chuyên biệt công lập

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp các cơ sở giáo dục tổ chức tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và chuyên biệt công lập như sau:

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường Trung học và trường Chuyên biệt công lập

Đối tượng bồi dưỡng là nhân viên thiết bị, thí nghiệm làm việc trong các trường trung học và trường chuyên biết công lập

Xem tiếp »

Mở lớp Bồi dưỡng và cấp "Chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông"

Chúng tôi phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, liên tục tuyển sinh, mở lớp bồi dưỡng và cấp "Chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông"

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm