Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Lãnh đạo cấp phòng

Mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Trường Cán bộ Quản lý VHTTDL tổ chức khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Cụ thể:

Xem tiếp »

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành Hành chính và công chức chuyên ngành Văn thư

Căn cứ quy định tại thông tư số 2/2021/TT-BNV, ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng và tương đương

Xem tiếp »

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng là điều kiện cần để xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm