Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Đào Tạo


Tuyển sinh lớp Lãnh đạo cấp phòng chứng chỉ nghiệp vụ SP Chuẩn chức danh giáo dục nghề nghiệp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành GDNN

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN CDNN VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Liên tục mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành GDNN (Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN)

Xem tiếp »

CHỨNG CHỈ CHUẨN CDNN VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GDNN

Liên tục mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành GDNN (Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN)

Xem tiếp »

Mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Liên tục mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành GDNN (Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN)

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm