Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Tiếng anh cho thạc sĩ

TUYỂN SINH LỚP ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHO NGƯỜI DỰ TUYỂN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Người dự tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ phải có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 3 hoặc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố.

Xem tiếp »

QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm