Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Tiếng anh cho tiến sĩ

TUYỂN SINH LỚP ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHO NGƯỜI DỰ TUYỂN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Người dự tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ phải có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố.

Xem tiếp »

QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm