Liên kết đào tạo, đào tạo mầm non, tuyển sinh trung cấp mầm non, tuyển sinh cao học tại Hải Phòng, đào tạo cao học tại Hải Phòng


Tiếng anh cho tiến sĩ, thạc sĩ

TỔ CHỨC ÔN, THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH LINGUASKILL

Chứng chỉ Linguaskill - đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đáp ứng theo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)

Xem tiếp »

TUYỂN SINH LỚP ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TOEFL iBT

Chứng chỉ TOEFL iBT - đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đáp ứng theo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)

Xem tiếp »

TUYỂN SINH LỚP ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TOEFL iBT

Chứng chỉ TOEFL iBT- đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đáp ứng theo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo các trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ (Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)

Xem tiếp »

QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Xem tiếp »

QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 và thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp »

Bạn nên xem thêm